🏆نشر از جلو هالتر خم ( روی میز شیبدار)

898
1 3
🏆نشر از جلو هالتر خم ( روی میز شیبدار)
💪عضلات درگیر:دلتویید میانی و قدامی.

نظرات

نظر شما درباره این مطلب