⭐ زیر بغل دمبل خم

555
0 0
 
⭐ زیر بغل دمبل خم
🎯 در اجرای این حرکت، عضله عریض پشتی و عضلات ترس و دلتویید خلفی <<اصلی>> ، عضله لوزی شکل در ناحیه پشت و عضله ذوزنقه ای <<ثانویه>>.

نظرات

نظر شما درباره این مطلب