👑 دد لیفت با دمبل .

509
0 1
 
💪 muscles: Glutes , hamastrings .
👑 دد لیفت با دمبل .

💪 عضلات درگیر : سرینی و هسمترینگ (پشت پا)

نظرات

نظر شما درباره این مطلب