🏆نشر از جلو دمبل(نشسته) .

507
0 0
.
🏆نشر از جلو دمبل(نشسته)
.
💪عضلات درگیر: دلتویید قدامی
.

نظرات

نظر شما درباره این مطلب