عبور متناوب از پا

395
1 0
شرح

این تمرین کل منطقه هسته ای، به ویژه کمر کمر را فعال می کند. این بسیار موثر است، زیرا ABS را در تنش ثابت نگه می دارد.
دستورالعمل ها

دروغ در پشت خود را با پای خود را گسترش در مقابل you.Lift بدن خود را بالا و استراحت بر روی آرنج و ساعد خود را. مستقیم به جلو نگاه کن.
قرارداد خود را در حالی که به آرامی بالا بردن پاهای خود را چند سانتی متر بالاتر از کف.
صاف کردن پاهای خود را بدون دست زدن به زمین. در هر لحظه فشردگی خود را حفظ کنید.
نظرات

نظر شما درباره این مطلب