گربه افزایش می یابد

297
0 0
شرح

این تمرین گوساله ها را اندازه گیری می کند و اندازه و قدرت آن را می سازد. این را می توان با یا بدون وزن انجام داد. همانطور که پیشرفت می کنید، می توانید از هلیم به دمبل برای افزایش مقاومت استفاده کنید.
دستورالعمل ها

مستقیما ایستادن، بازوهای خود را در طرفین نگه دارید و عضلاتتان را درگیر کنید.
در حالی که گوساله ها را فشرده می کند، پاشنه های خود را به آرامی بالا می آورید.
به موقعیت اولیه بازگردید و تکرار کنید. برای انجام این تمرین دشوار است، در لبه یک مرحله ایستاده.
نظرات

نظر شما درباره این مطلب