ساعد با هالتر نشسته

454
1 1

شرح
این تمرین می تواند از موقعیت ایستاده یا نشسته یا با استفاده از یک نیمکت صاف برای پشتیبانی انجام شود.


دستورالعمل ها

در جلوی نیمکت صاف زانو بزنید. با استفاده از دستهای خود ، هالتر را با هر دو دست در آغوش بگیرید.
اجازه دهید میله هالتر را از کف دست خود را به انگشتان خود برساند ، فقط در مچ دست خم شود.
این تمرین را با حرکات آهسته و کنترل كنید.
 

نظرات

نظر شما درباره این مطلب