جلو بازو چکشی دمبل تناوبی ایستاده

846
3 4

این حرکت به حرکت جلو بازو دمبل معمولی مقداری شباهت دارد. ولی تفاوت در این است که در این حرکت دست به صورت ثابت بالا و پائین می شود ولی در حرکت جلو بازو دمبل معمولی دست مچ چرخشی دارد.

این حرکت برای ساخت عضلات دست فوق العاده است. این حرکت با هدف فشار وارد کردن به عضلات جلو بازو انجام می گیرد. استفاد از دمبل سنگین در این حرکت باعث می شود حرکت به صورت صحیح انجام نشود. عضلات کمکی در این حرکت شامل بازویی زند اعلی ، دلتوئید و عضلات اصلی  هم شامل بازویی ، دوسر بازویی می باشد.

حلقه‌های متناوب چکش , گروه ماهیچه‌های دو سر بازو را جدا می‌کنند . آن می‌تواند از یک موقعیت ایستاده یا نشستن , با یا بدون پشتیبانی انجام شود .

دستورالعمل

در هر دست طرف خود یک راست بایستید . کف دست شما باید با بدن شما رو به رو باشد .

بازوی راست را به سمت جلو به سمت جلو حرکت دهید . وقتی نفس خود را به بیرون می‌دهید , عضلات دو سر خود را فشار دهید . تا زمانی که عضلات دو سر به طور کامل منقبض شوند ادامه دهید .

به آرامی وزن خود را پایین بیاورید و وقتی تنفس می‌کنید , به موقعیت اولیه برگردید .

با دست دیگر تکرار کنید . تنها forearms باید حرکت کنند .
 

نظرات

نظر شما درباره این مطلب