پشت بازو کیک بک

582
1 2

شرح
این حرکت  باعث جداسازی عضلات پشت بازو می شود، مانند . برای جلوگیری از آسیب های شانه همیشه از فرم مناسب استفاده کنید.

دستورالعمل ها
  پاهای خود را از هم جدا کنید . زانوهای خود را کمی خم کنید . سر شما باید با ستون فقرات شما تنظیم شود.
با استفاده از یک دست دمبل را بالا ببرید و حرکت را از آرنج انجام دهید . در هنگام بالا بردن دست دمبل را چندین ثانیه نگه دارید . دمبل را به موقعیت شروع کنید.